Disclaimer

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de 247 Security B.V. internetsite www.247Security.nl (hierna "site") en de gerelateerde internetapplicaties van 247 Security B.V. (hierna "applicaties") zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in betreffende applicatie of ander gedeelte van de site gesteld. Gebruik van deze site en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de site.

1.
Deze site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met 247 Security B.V. of haar producten en diensten worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

2.
247 Security B.V. noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze Site aanwezig is.

3.
Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door 247 Security B.V. gecorrigeerd zullen worden naar 247 Security B.V.'s goeddunken. Ook wordt de informatie op deze Site regelmatig bijgewerkt. 247 Security B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze Site verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit 247 Security B.V. alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.

4.
De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van 247 Security B.V. herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van 247 Security B.V.. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van 247 Security B.V..

5.
De op deze site genoemde producten en diensten zijn te allen tijde onderworpen aan de Algemene Voorwaarden.

6.
Alhoewel 247 Security B.V. al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

7.
De inhoud van dit bericht, inclusief eventuele bijlagen, is uitsluitend gericht aan de geadresseerde. Wanneer u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, dient u de afzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Elk onbevoegd gebruik of verspreiding van dit bericht is niet toegestaan. Op al onze leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing . (www.247security.nl) De algemene voorwaarden van 247 Security zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended for the addressee. They may contain information regarding a third party. A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the addressee, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt. Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the addressee is illegal towards the sender and the aforementioned third party.